ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของวิชาการบัญชีการเงิน

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วยการเรียนรู้
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจเกี่ยวกับข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี สำหรับธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชี สำหรับธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี สำหรับธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบัญชี สำหรับธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี การบันทึกรายการค้าสำหรับธุรกิจให้บริการ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในสมุดบัญชีขั้นต้น ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทงบทดลอง รายการปรับปรุง ปิดบัญชี และงบการเงิน